ஞாயிறு, 3 ஜூன், 2012

பல்லி வகையைச் சேர்ந்த புதிய உயிரினம்(படங்கள் இணைப்பு)ஆர்மட்டிலோ என அழைக்கப்படும் பல்லி வகையைச் சேர்ந்த இந்த உயிரனம் ஆப்பிரிக்கா பாலைவனத்தில் அதிகம் காணப்படுகின்றது. 16 முதல் 21 செ.மீ வரை வளரக்கூடியத் தண்மைக் கொண்டது.
அதிக நெகிழ்வுத் கொண்ட இந்த உயிரினம் தனது உடலை ரப்பர் போன்று வளைக்குமாம். மேலும் எதிரிகளை தாக்கவல்ல இதன் வால் பகுதி அதிக விசத்தன்மைக் உடையது.