புதன், 10 அக்டோபர், 2012

வி.களத்தூரில் தமுமுக நடத்திய டெங்கு விழிப்புணர்வு பிச்சாரம்
நன்றி ஜமீர் பாஷா TMMK V.Kalathur