சனி, 26 ஜனவரி, 2013

வி.களத்தூரில் 22-01-2013 செவ்வாய் கிழம்மை அன்று காவல் துரையின் தொடர் கைதைய்யும் அடக்கு முறயையும் கண்டித்து நடந்த முதல் போரட்டதின் புகைப்படம் 
 
 புகைப்படம்